Obchodní podmínky služby předplatné tisku

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti v procesu zajišťování služby předplácení tisku prostřednictvím předplatitelského systému Postabo (www.postabo.cz). Provozovatelem předplatitelského systému Postabo je Česká pošta, s.p.

2. Předplatné tisku

Předplatné tisku je obchodní forma, kdy si zákazník v předstihu objednává a předplácí službu (obvykle periodickou), která je následně naplňována postupnými dodávkami objednaných výtisků.

Zájemce o předplatné si vybere požadovaný titul (časopis nebo noviny) a příslušnou nabídku, která obsahuje délku předpláceného období resp. počet vydání, cenu a příp. detailní popis obsahu nabídky. Následně zvolí preferovanou formu platby a odešle kompletně vyplněnou objednávku.

Provozovatel služby potvrdí přijatou objednávku tím, že předplatiteli vystaví a zašle doklad k úhradě. Na základě odeslané objednávky je až do odvolání realizováno zasílání objednaného titulu.

3. Nabídky předplatného

Systém Postabo nabízí předplatitelům aktuální nabídky předplatného převzaté z obchodních nabídek vydavatelů. Vydavatelé odpovídají na základě smluvního vztahu s provozovatelem systému Postabo za správnost a úplnost nabídek.

4. Subjekty působící v procesu předplatného

Vydavatel tisku
Je fyzickou či právnickou osobou vydávající periodický tisk na základě oznámení oprávněným orgánům státní správy, případně na základě povolení či licence, udělené v souladu s právními předpisy platnými v České republice resp. Slovenské republice.
Zpracovatel tisku
Zajišťuje přípravu výtisků pro distribuci. U časopisů se jedná obvykle o balení do fólie a adresování pomocí adresních štítků případně formou tzv. ink jetu.
Distributor tisku
Zajišťuje přepravní proces od zpracovatele k odběrateli tisku.
Správce předplatného
Je subjekt, který provádí správu předplatného, zajišťuje komunikaci s předplatiteli a organizačně zajišťuje agendu předplatného.
Systém Postabo

Zajišťuje informace o nabídce periodického tisku a umožňuje provést objednávku tisk. Pro vydavatele zajišťuje systém komplexní službu správy předplatného tisku.

Příjem objednávek předplatného je právně zajištěn formou smluv a dohod se všemi relevantními subjekty v rámci procesu předplácení tisku.

5. Objednávka

Objednávka musí obsahovat:

 1. Fakturační adresu a doručovací adresu (v případě, že není totožná s fakturační adresou)
 2. Příjmení a jméno / název firmy
 3. Ulice a číslo domu
 4. PSČ a obec
 5. Telefon, e-mail
 6. IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu / spojovací číslo (SIPO)
 7. Název periodika
 8. Datum zahájení odběru (není-li uvedeno, je předplatné zahájeno od nejbližšího možného termínu)
 9. Rozsah odběru (v případě deníků, např.: po-so, po-pá,…)
 10. Počet výtisků (není-li uveden, bude v každý den vydání doručen pouze jeden výtisk)
 11. Trvání předplatného (není-li uvedeno, objednávka je považována za objednávku na dobu neurčitou)
 12. Způsob úhrady: faktura, poštovní poukázka, SIPO, e-složenka, e-faktura
 13. Frekvence plateb (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční)

Odesláním objednávky souhlasí zákazník s těmito obchodními podmínkami resp. s obchodními podmínkami vydavatele.

6. Platba předplatného

Úhradu ceny předplatného provádí zákazník na základě

 1. vystavené poštovní poukázky
 2. vystavené faktury
 3. prostřednictvím SIPO České pošty s.p.

na určený účet.

Reklamace plateb uplatňuje předplatitel prostřednictvím kontaktů uvedených na www.postabo.cz.

Každý zákazník má právo na vystavení daňového dokladu.

7. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi vydavatelem (příp. subjektem, který vydavatel pověřil zpracováním agendy předplatného) a zákazníkem vzniká odesláním objednávky a je potvrzen zaplacením ceny předplatného.

8. Realizace objednávky

Realizace objednávky probíhá u jednotlivých titulů na základě smlouvy provozovatele s vydavatelem. Doručování objednaného titulu je zahájeno bez zbytečného odkladu po doručení objednávky.

9. Rušení předplatného

Na základě podmínek vydavatelů lze provést zrušení předplatného prostřednictvím kontaktů uvedených na www.postabo.cz.  Vznikne-li předplatiteli nárok na vrácení části uhrazeného předplatného, bude mu příslušná částka distributorem jménem vydavatele vrácena.

10. Zákaznický servis

Zákaznický servis je k dispozici předplatitelům na e-mailové adrese postabo.prstc@cpost.cz nebo lze zákaznický servis kontaktovat písemně na adrese Česká pošta, s. p. – oddělení periodický tisk, Olšanská 38/9, 130 00 Praha 3 a na bezplatné telefonní lince 800 300 302.

11. Reklamace

Předmětem reklamace může být nedodání předplaceného výtisku, dodání neúplného výtisku, nekvalitně vytištěného výtisku.

Reklamace je možné uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených na www.postabo.cz.

12. Užití osobních údajů

Objednáním předplatného a sdělením osobních údajů vyplněných předplatitelem (dále jen „údaje“) souhlasí předplatitel se zařazením všech jím sdělených údajů do databáze vydavatele (resp. správce předplatného) a s jejich užitím za účelem poskytování předplatného dle těchto všeobecných podmínek, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., na dobu neurčitou, do odvolání souhlasu buď písemně na korespondenční adresu správce předplatného nebo emailem na adrese postabo.prstc@cpost.cz.

13. Závěrečná ustanovení

Platnost těchto obchodních podmínek je od 1.2.2019. Provozovatel si vyhrazuje právo doplnit resp. upravit tyto podmínky v závislosti na provozních či jiných změnách v procesu zajišťování předplácení tisku.